O stowarzyszeniu

Myśl o powołaniu Stowarzyszenia Nasza Winnica wyraził 1 września 2009 roku proboszcz parafii Winnica, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski.

Myśl padła na podatny grunt. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 18 października 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 uczestników. Wybrano zarząd:

prezes– Ewa Leszczyńska, zastępca – Mateusz Zawadzki, sekretarz – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, skarbnik – Jolanta Brańska, członkowie zarządu: Kazimierz Lusa, Andrzej Buźniak

Wybrano też komisję rewizyjną w składzie: 
p. Irena Maciątek, p. Marianna Fliszkiewicz, p. Jadwiga Lisiecka

Stowarzyszenie posiada statut, który nakreśla zadania i kierunek działania. Już w pierwszym roku, zgodnie ze statutem, stowarzyszenie podjęło szereg działań skierowanych do mieszkańców naszej gminy. 

X.2009/ XI 2010

– stowarzyszenie  zorganizowało 2 festyny (w maju i w sierpniu)    

-stowarzyszenie złożyło wniosek w ramach LGD na dofinansowanie do utworzenia koncernu medialnego przy parafii, który ostatecznie przyjmie nazwę parafialny dom kultury;

– w lipcu tego roku stowarzyszenie zorganizowało kolonie letnie w górach  dla 120 uczniów. (Były to 3 dziesięciodniowe turnusy. Uczestnicy zapłacili 200 zł, koszt pobytu na kolonii jednego uczestnika wynosił 790 zł. Brakujące pieniądze Stowarzyszenie zyskiwało z różnych źródeł. t.j. z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Winnicy, z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, ze Społecznego Funduszu Diecezjalnego  w Płocku, od sponsorów, również dochód z festynu przeprowadzonego w maju   przeznaczono na kolonie. Kolonie wsparł też finansowo ks. proboszcz. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze pokryły koszty kolonii. Na koloniach pracowali wolontariusze, a więc pielęgniarki, nauczyciele, księża, diakoni  – razem około 30 osób pracowało nieodpłatnie, a w latach następnych były to kolejne osoby).

– w ramach wymiany doświadczeń nawiązaliśmy współpracę z gminą Płużnica – we wrześniu odbył się wyjazd studyjny do tej gminy, w listopadzie odbyła się rewizyta;

– w przeciągu tego roku  Stowarzyszenie prowadziło Poakcesyjny Program Integracji Społecznej  w ramach którego odbywały się różne działania dla dzieci  i młodzieży:  zajęcia plastyczne;   zajęcia muzyczne,   zajęcia sportowe,    nauka gry na instrumencie,    działał teatr, zajęcia dla uczniów i dla rodziców prowadził psycholog,  dla młodszych uczniów były zajęcia z logopedą. W ramach tego projektu dorosłym porad udzielał prawnik.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE  W 2011 r

-stowarzyszenie złożyło 2 wnioski w ramach LGD:  jeden obejmował adaptację pomieszczeń w starym wikariacie i szereg zajęć skierowanych do młodzieży –  będzie  to Parafialny Dom Kultury  , drugi – Moje miejsce na Ziemi, który zawierał treści związane z pielęgnowaniem elementów  lokalnej kultury. 

  – w lipcu znowu zorganizowano kolonie – 1 turnus – 40 dla uczestników w górach.    Stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania, zwracaliśmy się do osób prywatnych i zakładów z prośbą o wsparcie.  Wpłaty od uczestników – 350 zł – koszt kolonii – 785 zł.  

– stowarzyszenie włączyło się w proces dystrybucji żywności za pośrednictwem Caritas diecezji płockiej. Żywność była rozdawana na terenie Pułtuska.

 DZIAŁANIA PODEJMOWANE  W 2012 r

-podpisano umowę dot. realizacji wniosku w efekcie czego powstanie Parafialny Dom Kultury, zrealizowany został wniosek Moje miejsce na Ziemi. W ramach tego projektu wspierano również działanie grupy teatralnej Wikt.

– odbyła się wycieczka rodzin w góry;

– zorganizowano kolonie – 1 turnus nad morzem – 40 uczestników   – stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania, znowu zwracaliśmy się do osób prywatnych i zakładów z prośbą o wsparcie. Rodzice zapłacili 450 zł;   całkowity koszt– 1146,00 zł 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE  W  2013r

– złożono dwa wnioski w ramach LGD – jeden dotyczył kontynuacji  zajęć  już prowadzonych w ramach projektu Nie nudzimy się lecz bawimy się. Drugi: – akademia międzypokoleniowa;

– w maju odbyła się wycieczka rodzin w góry – pojechało 30 osób;

– tworzenie i dystrybucja gazety Tropy;

– zakończono remont związany z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na parafialny dom kultury;

– prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, szachowe w ramach projektu Nie nudzimy się lecz bawimy się;

– przeprowadzono konkurs na szopkę bożonarodzeniową z nagrodami dla wszystkich uczestników;

– przeprowadzono konkurs fotograficzny promujący walory miejsca, w którym żyjemy  

–  odbył się grill  na placu przed kościołem -rojektu Moje miejsce na Ziemi.  

Tyle jeśli chodzi o najważniejsze działania. Aby każde z wymienionych mogło być zrealizowane, potrzebne było współdziałanie  i zaangażowanie osobiste i finansowe różnych osób i instytucji.

Stowarzyszenie ma wiele wiernych sympatyków i wiele osób które pracują na rzecz innych. To są niepoliczone godziny pracy, odpowiedzialności, obsługi finansowej tych działań w czasie przygotowywania i prowadzenia wszystkich, a więc festynów, projektów, konkursów, kolonii letnich. Dlatego dzisiejsze sprawozdanie nie może się odbyć bez podziękowań skierowanych w stronę tych osób. W obecności wszystkich Państwa za cztery lata współpracy stowarzyszenie dziękuje: przedsiębiorcom i osobom prywatnym: p. A. Grabowskiemu, p. H. Kowalczykowi p. Dariuszowi Dulińskiemu p. Janowi Kiślowi, p. Januszowi Sosnowskiemu,   państwu Jaskólskim, Cywińskim, Winnickim, również Kurii Diecezjalnej w Płocku, stowarzyszeniu Eko – Golądkowo, 13 winnickiej drużynie harcerskiej, GOPS w Winnicy.

Stowarzyszenie kieruje podziękowania w stronę twórców TROPÓW- p. A. Jacek-Walesiak, Ewie Zadrożnej, Monice Pliseckiej, K. Mossakowskiej-Kopeć i Alicji, oraz w stronę około 40 osób, które  pracowały na koloniach z ks. Adamem na czele, również p. Walentynie Krzyżańskiej, Ani Kwiatkowskiej, Bogusi Podlaskiej, Januszowi Iwińskiemu, Ani Ampulskiej,  Eli Grochowskiej- są to osoby, które przez trzy kolejne lata angażowały się w przygotowanie i prowadzenie kolonii.

Dużo tych podziękowań ale wszystkie są potrzebne, bo wszystkie są za ważne rzeczy, które wymienione osoby podejmują zupełnie bezinteresownie, zupełnie nieodpłatnie poświęcając swój wolny czas innym w efekcie czego w ciągu  minionych 4 lat; w sumie 200 dzieci wyjechało na kolonie, ponad 200 uczniów skorzystało z dodatkowych zajęć, była możliwość korzystania z pomocy prawnika, logopedy, psychologa, odbyły się dwa duże festyny,  zorganizowano 7 konkursów z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży, utworzono i wyposażono parafialny dom kultury, w którym będą się odbywać ciekawe zajęcia.

W ostatnim zdaniu moje osobiste gorące podziękowania dla zarządu za dobrą współpracę;  dziękuję ks. Zbigniewowi Pawłowi Maciejewskiemu, Mateuszowi Zawadzkiemu, Joli Brańskiej  Kazimierzowi Lusie, Andrzejowi Buźniakowi i Henrykowi Kowalczykowi.