Statut

STATUT Stowarzyszenia Nasza Winnica

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie Nasza Winnica, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Winnica

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków i pracy woluntariuszy.

§ 8

W razie potrzeby Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Działalność charytatywna.

3. Szerzenie wartości chrześcijańskich.

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie i przewlekle chorych.

6. Promowanie i organizacja wolontariatu.

7. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

10. Niesienie pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie, bezdomnym, uzależnionym oraz dotkniętym innymi dysfunkcjami.

11. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12. Działanie na rzecz integracji mieszkańców w środowisku lokalnym.

13. Dokumentowanie, badanie i upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II oraz gromadzenie wydawnictw: książek, płyt, kaset, prasy, numizmatów, różnej ikonografii, pamiątek, itp. związanych z osobą Jana Pawła II.

14. Działanie wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

16. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

17. Działanie wspomagające rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

18. Promowanie zdrowego stylu życia.

19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

20. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

21. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

22. Działanie na rzecz mniejszości narodowych.

§ 11

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

1. Współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą, jak też z samorządami i agendami rządowymi.

2. Współpracę z samorządami terytorialnymi, urzędami i instytucjami państwowymi oraz instytucjami Kościoła Katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich.

3. Realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

5. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

6. Fundowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży oraz powoływanie Komisji Stypendialnych.

7. Prowadzenie działalności profilaktycznej i prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

8. Organizowanie i prowadzenie poradni rodzinnych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych.

9. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych i kuchni dla ubogich.

10. Powoływanie i prowadzenie placówek pomocy rodzinie w kryzysie.

11. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

12. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych.

13. Szkolenie w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

14. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

15. Prowadzenie treningów i warsztatów szkoleniowych.

16. Organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów.

17. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i stażów.

18. Organizowanie konferencji, seminariów i wykładów.

19. Organizowanie spotkań, sympozjów i innych działań propagujących idee Stowarzyszenia.

20. Działalność wydawniczą i popularyzatorską.

21. Wspieranie kultu religijnego.

22. Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 12

Ustala się następujące formy członkostwa Stowarzyszenia:

1. Członek zwyczajny

2. Członek wspierający

3. Członek honorowy

§ 13

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wspierać cele statutowe Stowarzyszenia i będzie brała czynny udział w realizowaniu tych celów.

§ 14

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd w głosowaniu jawnym po przedstawieniu kandydatury i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

3. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 16

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wyrażająca gotowość do wspierania działalności Stowarzyszenia w szczególności organizacyjnie lub materialnie.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 17

Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19

Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.

§ 20

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.

3. Regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 23

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wykluczenia przez Zarząd w wypadku naruszania zasad statutu lub nie uiszczania składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.

3. Notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

5. Wykluczenia z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny. W zawiadomieniu winna być zawarte prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26

1.Walne Zgromadzenie Członków odbywa się, co najmniej raz w roku.

2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powiadamia się pisemnie na 21 dni przed posiedzeniem.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1. Z własnej inicjatywy

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej

3. Na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 nadzwyczajne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

3. Wybór i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt. 11 i 12 oraz § 33 ust. 8

4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

5. Uchwalanie zmian w statucie.

6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i trybie przekazania jego majątku.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku braku wymaganej liczby członków Walnego Zgromadzenia, kolejne Walne odbywa się w tym samym dniu po upływie pół godziny od terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. W tym przypadku do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 25 % członków stowarzyszenia.

§ 29

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 30

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 31

1. Zarząd składa się z 5 członków w tym, prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 1 członka.

2. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

1. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

2. Zrzeczenia się funkcji.

3. Odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

4. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez Zarząd stosowną uchwałą członek Zarządu.

§ 32

1. Do zadań Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu i interesie.

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Uchwalanie planów działań merytorycznych, sporządzanie preliminarza wydatków budżetowych.

4. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków.

5. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

6. Składanie corocznych sprawozdań przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

8. Zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11. Do kompetencji Zarządu należy w przypadku nie uczestniczenia jego członka w pracach Zarządu przez okres sześciu miesięcy, uzupełnianie swojego składu spośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

12. W razie konieczności Zarząd może powołać Prezesa, który pełni funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4. Do realizacji swych zadań Zarząd Może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który uchwala Zarząd.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.

2. Komisja konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.4. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust. 8.

5. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

1. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

2. Zrzeczenia się funkcji.

6. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień.

4. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w terminie 7 dni od doręczenie żądania.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

8. Komisja Rewizyjna może w sytuacji nie uczestniczenia w pracach Komisji przez okres dwunastu miesięcy, uzupełnić swój skład spośród członków Stowarzyszenia maksymalnie o jednego członka.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości, ruchomości oraz papiery wartościowe.

§ 35

1. Stowarzyszenie czerpie środki finansowe i materialne z:

1. Wpływów ze składek członkowskich.

2. Dochodów z własnej działalności statutowej.

3. Dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych.

4. Darowizn, spadków i zapisów.

5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości.

6. Dotacji, subwencji, grantów, kontraktów państwowych, organów samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.

7. Odsetek i dochodów z kapitału.

8. Innych wpływów.

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 36

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dochód z tej działalności jest przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia oraz na inwestycje powiększające majątek Stowarzyszenia.

3. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są łącznie podpisy dwóch osób zarządu – Prezesa i Sekretarza.

§ 37

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. O podjęciu uchwał o zmianach w statucie oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia powiadamia się organ nadzoru i sąd rejestrowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *